Obchodní podmínky

Provozovatel internetového portálu

Sokovin Nikita, Loginova Alena

Prefere Fleur s.r.o. IČO: 06348831

Česká republika, Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1587/8A, PSČ 170 00

Obchodní podminky

1) O REGISTRACI

Prohlašujeme,že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu na webu preferefleur.com a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu preferefleur.com v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.

O některých službách informační společnosti

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do týdne a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 900 kB. Službu zasílání novinek e-maile mmůžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: info@preferefleur.com

2) PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY, KUPNÍ SMLOUVA

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že snimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech:

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě,že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem.

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

Záměna květin

Vzhledem k sezónnosti květin a přímé závislosti na dovozu květin ze zahraničí si prodávající vyhrazuje právo záměny druhu nebo barvy květiny ve výši maximálně 25 % oproti fotografii na stránkách internetového obchodu.V případě nutné záměny vyšší než 25 % prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a bude dohodnut další postup.

3) DRUHY DOPRAVY

OSOBNÍ ODBĚR

Objednávku při osobním odběru je možné vyzvednout nejdříve do 2-hodin. Vždy vyčkejte pokynu personálu. Objednávky lze vyzvedávat v pracovní době, mimo tuto dobu po dohodě.


DORUČENÍ PO PRAZE

Dodavatel je zároveň i přepravcem.  Zboží je doručeno na sjednané místo a vydáno příjemci v přepravní lhůtě, kterou si kupující objednal. Informace o místě, příjemci a přepravní lhůtě předává dopravci prodávající na základě objednávky kupujícího. Vždy je třeba, aby kupující důkladně zkontroloval správnost adresy, telefonních čísel a dalších specifikací, které ovlivňují správnost a rychlost dodání zboží.

Příjemce musí být v přepravní lhůtě přítomen na sjednaném místě. Není-li příjemce přítomen, může dopravce vydat zboží proti písemnému potvrzení i jiné osobě, která se nachází na sjednaném místě. Toto neplatí,pokud si kupující v objednávce písemně vymíní, že zboží musí být předáno příjemci do vlastních rukou. Dopravce není povinen kontrolovat totožnost příjemce.


V případě, že příjemce odmítne zboží převzít nebo že zboží nelze doručit, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani jiné oprávněné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami zboží v místě doručení předat je dopravce povinen neprodleně informovat kupujícího nebo prodávajícího a vyčkat sdělení dalších instrukcí. Cenu za plnění dalších instrukcí hradí kupující. Nebudou-li další instrukce dopravci sděleny do 10 minut nebo nebude-li možné tyto instrukce splnit, dopravce přepraví zboží zpět prodávajícímu. Povinnost dopravce doručit zboží je tak splněna vrácením zboží prodávajícímu. Vrácen zboží prodávajícímu, či přejezd na novou adresu je účtován dle tarifů z ceníku.


Z důvodu nezastižení adresáta na určeném místě lze provést opakované doručení zboží. Bylo-li opakované doručení zboží způsobeno vinou chybných nebo neúplných údajů v kontaktech na příjemce ze strany kupujícího, náleží prodávajícímu poplatek za opakované doručení ve výši dvojnásobku poplatku zaběžné doručení. Opakované doručení zboží bude provedeno v nejkratší dodací lhůtě po uhrazení poplatku, nebo ve sděleném termínu, kdy se bude příjemce nacházet na dané adrese. Poplatek lze uhradit osobně na jedné z provozoven nebo on-line platbou. V případě neuhrazení poplatku ze strany kupujícího je zásilka považována za vyřízenou, i když nedošlo k převzetí zboží příjemcem.


DORUČENÍ PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE

Přidodání zboží odesláním příjemci prodávající odesílá zboží příjemci určenému kupujícím do místa určeného kupujícím. Přeprava zboží je prováděna dopravcem. Dopravce přepraví zboží na sjednané místo a vydá ho příjemci v přepravní lhůtě, kterou si kupující objednal. Informace o místě, příjemci a přepravní lhůtě předává dopravci prodávající na základě objednávky kupujícího. Vždy je třeba, aby kupující důkladně zkontroloval správnost adresy, telefonních čísel a dalších specifikací, které ovlivňují správnost a rychlost dodání zboží.

Telefonní číslo příjemce je při tomto typu dopravy podmínkou k doručení. Dopravce v den doručení v čase 8:00 - 11:00 kontaktuje příjemce a informuje s předstihem čas a místo doručení, případně sjednává alternativní místo doručení. V případě, že příjemce odmítne zboží převzít nebo že zboží nelze doručit, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani jiné oprávněné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami zboží v místě doručení předat je dopravce povinen neprodleně informovat prodávajícího a vyčkat sdělení dalších instrukcí. Prodávající kontaktuje kupujícího a dojedná další instrukce pro doručení zboží.

Cenu zaplnění dalších instrukcí hradí kupující. Nebudou-li další instrukce dopravci sděleny do 18h toho dne nebo nebude-li možné tyto instrukce splnit, dopravce přepraví zboží zpět prodávajícímu. Povinnost dopravce doručit zboží je tak splněna vrácením zboží prodávajícímu. Vrácení zboží prodávajícímu, či přejezd na novou adresu je účtován dle tarifů z ceníku.

Z důvodu nezastižení příjemce na určeném místě lze provést opakované doručení zboží následující pracovní den, které je ZDARMA. Jakékoliv další opakované doručení, bylo-li opakování způsobeno vinou chybných nebo neúplných údajů v kontaktech na příjemce ze strany kupujícího, náleží prodávajícímu poplatek za opakované doručení ve výši poplatku za běžné doručení. Opakované doručení zboží bude provedeno v nejkratší dodací lhůtě po uhrazení poplatku, nebo ve sděleném termínu, kdy se bude příjemce nacházet na dané adrese. Poplatek lze uhradit osobně na jedné z provozoven nebo on-line platbou. V případě neuhrazení poplatku ze strany kupujícího je zásilka považována za vyřízenou, i když nedošlo k převzetí zboží příjemcem.

4) ZÁRUKA A REKLAMACE

Příjemce přebírá zboží svým podpisem a zároveň stvrzuje, že zboží převzal v dobrém stavu. V případě, že je zboží poškozeno (např. polámané květiny), je příjemce před převzetím zboží povinen oznámit toto poškození prodávajícímu na telefonní číslo uvedené na webových stránkách, a to bez zbytečného odkladu po té, kdy měl možnost si zboží prohlédnout. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě prokazatelného poškození zboží má kupující právo na jeho výměnu, slevu z ceny zboží nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Prodávající však neodpovídá za poškození zboží, které způsobil příjemce.

5) DORUČENÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy.

Předplatba – při výběru této možnosti obdržíte zálohový list se všemi údaji k platbě.Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet či po zaslání printscreenu obrazovky na e-mail info@preferefleur.com

Osobní odběr – platí v hotovosti při osobním odběru.

Bezpečnost

Při platbě platebními kartami se nemusíte bát zneužití. Využíváme prověřenou platební bránu s protokolem 3-D secure, podporovaným karetními asociacemi.

Všechny interní informace (hesla, jména,operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).Obchodní podmínky jsou platné od 1.02.2016 do odvolání.

Informace prokupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.

6) ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Vyloučení odpovědnosti \ Disclaimer

Informace obsažené v e-mailu nebo v jeho přílohách jsou důvěrné a jsou určeny výlučně pro potřeby jeho adresáta. Text nebo přílohy mohou obsahovat utajované informace, informace považované za obchodní tajemství, případně jiné informace podléhající ochraně dle příslušných právních předpisů. Nejste-li označeným adresátem, není povoleno tento e-mail užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat. V takovém případě e-mail a jeho kopie odinstalujte z Vašeho systému. Odesílatel e-mailu resp. Internetový obchod
preferefleur.com (dále jen „Internetový obchod”) neodpovídá za jakoukoliv škodu, vadu nebo jakoukoliv jinou majetkovou nebo nemajetkovou újmu způsobenou zejména, nikoliv však výlučně modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je e-mail součástí obchodního jednání, vyhrazuje si Internetový obchod následující práva:

 1. Jakákoli vsmlouva nebo její dodatek je uzavřen pouze a výlučně za kumulativního splnění následujících podmínek:
 2. a) Byla dosažena domluva o všech náležitostech smlouvy (vyloučeno je zejména uzavření jakékoliv smlouvy bez ujednání všech náležitostí s přihlédnutím k následnímu chování stran)
 3. b) Smlouva musí být uzavřena výlučně v písemné formě
 4. c) Smlouva musí být podepsána oprávněnými osobami ze strany Internetoveho obchoda
 5. Internetový obchod při uzavírání smlouvy postupuje v souladu se svými vnitřními předpisy a stanovami s tím, že smlouva musí být za Internetovy obchod odsouhlasena nebo schválena příslušnými vedoucími zaměstnanci, případně také orgány společnosti, a proto se může stát i v případě, kdy si zástupci stran vzájemně vyjednávají jednotlivé obsahové náležitosti smlouvy, že kompetentní osoby Internetoveho obchoda navržené znění smlouvy neodsouhlasí a Internetový obchod v takovém případě ukončí z tohoto spravedlivého důvodu jednání o uzavření smlouvy.
 6. Internetový obchod si výslovně vyhrazuje právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to i bez spravedlivého důvodu.
 7. Odesílatel e-mailu tímto informuje, že není oprávněn uzavírat za Internetový obchod žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen Internetový obchod a takové pověření nebo zmocnění byly adresátovi e-mailu nebo osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy.
 8. V případě, že obchodní jednání obsahuje nabídku a pokud je odesílatel tohoto e-mailu na základě výše uvedeného oprávněn za Internetový obchod uzavřít smlouvu, je adresát nabídky oprávněn nabídku bezodkladně přijmout. Odesílatel e-mailu (nabídky) však vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta (příjemce nabídky) s dodatkem či odchylkou. Výslovně je Internetovým obchodem vyloučena odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky. Internetový obchod si dále vyhrazuje právo, že nabídka ze strany Internetového obchodu může být Internetovým obchodem ve lhůtě určené pro její přijetí stornovaná.
 9. Internetový obchod ve všech smluvních ujednáních na sebe nepřebírá riziko změny okolností.

7) Závěrečná ujednání a ochrana osobních údajů 

 1. Prodávající se zavazuje uchovat v tajnosti před nepovolanými osobami všechny informace týkající se zboží a místa určení. Tento závazek se vztahuje i na příjemce objednávky.        
 2. Prodávající se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje kupujícího i příjemce v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a bezpečně uchovávány v zabezpečeném informačním systému prodávajícího. Prodávající má právo si poskytnuté osobní údaje dostupnými prostředky ověřit z hlediska pravdivosti a možného záměru, který je v rozporu s českým právním řádem, nebo zda nebyl osobní údaj poskytnuto sobou nebo subjektem, kterému informace o osobních údajích nepřináleží. Prodávající poskytnuté a zjištěné osobní údaje využije pouze pro úspěšné vyřízení objednávky, doručení zboží a případnou reklamaci. Kupující tímto výslovně souhlasí s předáním těchto osobních údajů dopravci za účelem doručení zásilky.
 3. Veškeré právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených jinou smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení obchodního zákoníku.
 4. Obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem prodávajícího, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která je ve smyslu příslušných právních předpisů oprávněna jednat za prodávajícího.
 5. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit. V případě změny obchodních podmínek nabývají tyto změny okamžitou platnost po jejich uveřejnění na internetových stránkách prodávajícího. Změny nemají vliv na již učiněné objednávky.
 6. Podáním objednávky kupující vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami souhlas. 

8) Stornování objednávky

Kupující může stornovat objednávku pouze písemnou formou v podobě e-mailu zaslaného na adresu: preferefleur@gmail.com. Objednávky lze stornovat pouze do 24 hodin před termínem doručení objednaného zboží příjemci. 

9) Záměna květin

 1. Vzhledem k sezónnosti květin a přímé závislosti na dovozu květin ze zahraničí si prodávající vyhrazuje právo záměny druhu nebo barvy květiny ve výši maximálně 25 % oproti fotografii na stránkách internetového obchodu.
 2. V případě nutné záměny vyšší než 25 % prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a bude dohodnut další postup.

Doručování květin Praha

Objednávky v našem online květinářství vyřizujeme ihned po jejich přijetí a již do dvou dnů se tak můžete dočkat odeslání kytice na svou adresu.Doručování nabízíme po celé České republice, jelikož ale naše společnost sídlí v hlavním městě, tak v Praze nabízíme výhodnější podmínky pro dodání.

Nestůjte zbytečně ve frontěv kamenném květinářství, kde mají výběr navíc značně omezený. Pokud si vyberete kytici u nás, jsme schopni vám v Praze doručit květiny velmi rychle a za výhodných podmínek.Jestliže si objednáte květiny do ceny 2000 Kč, tak za jejich doručení zaplatíte 99 Kč. Při nákupu nad 2000 Kč nabízíme doručení květin zcela zdarma.

Navíc v Praze můžete využít prodlouženou dodací dobu. To znamená, že nedoručujeme pouze v pracovním týdnů, jak v ostatních částech republiky, ale květiny vám můžeme doručit také během víkendu. Pokud je tedy potřebujete na důležitou oslavu během soboty nebo neděle, na naše služby se můžete spolehnout.

Květiny s doručením Praha

Za výhodných podmínek si u nás můžete objednat kytice růží, tulipánů nebo třeba pivoněk, které se hodí pro každou speciální příležitost.Dodání plně přizpůsobíme vašim představám a květiny vám dovezeme na zvolenou adresu - domů nebo i do práce.

Květiny s doručením v Praze jsou vždy čerstvé, nikoliv zavadlé. Při objednávce si však nezapomeňte dát dvou denní rezervu. Zaplatit za své květiny můžete převodem z běžného účtu nebo při osobním odběru.U nás máte záruku nejen překrásně uvázaných kytic z pečlivě vybraných květů, ale také bezproblémového doručení po celé Praze a i v dalších částech ČR.

Doručeni po Praze - zdarma (při nákupu od 2 000 kč). Při nákupu do 2 000 kč - 99 kč. Doručení po Praze se provádí Po-Ne 09:00-20:00. Objednávejte s předstihem minimálně cca 4 h. dopředu.
Doručení po ČR - 250Kč. Doručení po ČR se provádí Ut-Pá 08:00-17:00. Objednávejte s předstihem minimálně cca 2 dny dopředu

X
Zavolejte mi zpátkySouhlasím s politikou zpracování osobních údajů